تاریخ های مهم

                 

تاريخ

رويداد

۱۲ اسفند ۱۳۹۳

آخرين مهلت ارسال چکيده مقالات

۱۶ فروردین ۱۳۹۴

اعلام نتايج داوري چکيده مقالات

۲۰ خرداد ۱۳۹۴

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات

۲۰ تير ۱۳۹۴

اعلام داوري اصل مقالات

۲۱ شهريور ۱۳۹۴

آخرين مهلت ثبت نام

۲۲ و ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴

تاريخ برگزاري کنفرانس