برگزار کنندگان

جهاددانشگاهی استان کرمان

با همکاری

دانشگاه شهید باهنر کرمان