کمیته علمی

                     prof.salajeghe                                                   index                                                      رئيس كنفرانس: دكتر عيسي سلاجقه                دبير كنفرانس: دكتر رضا كامياب مقدس

___________________________________

مسئول كميته علمي كنفرانس: دكتر سعيد قلي‎زاده

مسئول کمیته برنامه ریزی: مهندس فرزاد رضایی نامدار
________________________________________

دكتر حسين ابراهيمي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دکتر علیرضا احمدی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دکتر منوچهر امامقلی بابادی، مرکز مقاوم سازه ای لرزه ای کشور و انجمن بتن انگلستان

دكتر فريدون ايراني، دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر غلامعباس باراني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دکتر محمد حسن بازیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

دكتر محمد حسين باقري پور، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكترمحمد علي برخورداري، دانشگاه علم و صنعت ايران

دکتر هادی بهادری، دانشگاه ارومیه

دكتر علاالدين بهروش، دانشگاه تبريز

دکتر غلامرضا پور ابراهيم، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دكتر سعيد تارورديلو، دانشگاه اروميه

دكتر پيمان تركزاده ماهاني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دکتر عباسعلی تسنیمی، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

دكتر محمدمحسن توفيق، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكتر عبدالرضا جغتايي، دانشگاه صنعتي شريف

دکتر رضا جلال کمالی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكتر محمدرضا چناقلو، دانشگاه صنعتي سهند

دكتر حسن حاجي كاظمي، دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر مهرداد حجازي، دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود رضا حسامي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دكتر علي حيدري، دانشگاه شهرکرد

دكتر محمد جواد خانجاني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكتر علي خيرالدين، دانشگاه سمنان

دکتر محمدرضا داوودی، دانشگاه صنعتی مازندران

دكتر نصر اله ديانت، دانشگاه تهران

دکتر علیرضا رهایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دكتر رضا رهگذر، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دکتر سيد مهدي زهرايي، دانشگاه تهران

دكتر عبدالرضا سروقد مقدم، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

دكتر عيسي سلاجقه، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكتر جواد سلاجقه، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دکتر سيد محمد سيد پور، دانشگاه شمال

دكتر سعيد شجاعي باغيني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكتر محمد رضا شيدايي، دانشگاه اروميه

دکتراميرالدين صدر نژاد، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر حامد صفاري، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكتر كريم عابدي، دانشگاه صنعتي سهند

دكتر چنگيز غيرتمند، دانشگاه اروميه

دكتر محمد جواد فدايي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دکتر مهناز قائنی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكتر سعيد قليزاده، دانشگاه اروميه

دكتر رضا كامياب مقدس، جهاددانشگاهي استان كرمان

دكتر علي كاوه، دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر محمود گلابچي، دانشگاه تهران

دكتر شاهرخ مالك، دانشگاه تهران

دکتر مصطفی مشایخی،دانشگاه ولی عصر رفسنجان

دكتر سيد مرتضي مرندي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكتر علي اكبر مقصودي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دکتر جواد مکاری رحمدل، دانشگاه صنعتی ارومیه

دکتر سید صادق ناصر علوی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

دكتر مرتضي نقي پور، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

دكتر هوشيار نوشين، دانشگاه Surrey انگلستان

دكتر جواد واثقي اميري، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

دكتر محمود هريسچيان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب