کمیته اجرایی

مدير برنامه ريزي:                                   مدير اجرايي:
دکتر فرزاد رضايي نامدار                        دکتر ندا رحيم پور


مهندس محمد جواد كامياب، معاون عمراني استانداري کرمان
مهندس محمدرضا فتوت، معاون برنامه ريزی استانداری کرمان
دکتر نصرالله گرامی، معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استانداری کرمان
مهندس محمد طاهری، مديرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان
مهندس علی رشيدی، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان
دکتر عيسي سلاجقه، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دکتر رضا کامياب مقدس، رئيس جهاددانشگاهي استان کرمان
دکتر نصرالله ديانت، رئيس انجمن سازه های فضاکار ايران
مهندس محسن صالحي کرماني، مديرکل مديريت بحران استان کرمان
دکتر غلامعباس باراني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دکتر محمد جواد خانجاني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دکتر سعيد قلي زاده، جهاددانشگاهي استان کرمان
مهندس خداداد مقبلی، مديرکل راه و شهرسازي استان کرمان
مهندس عبدالحسين حجتي، مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان کرمان
مهندس محمد علي ايماني، معاون فرهنگی جهاددانشگاهي استان كرمان
مهندس اميد علي سماواتي، انجمن سازه های فضاکار ايران
دکتر فرزاد رضايي نامدار، معاون پژوهشي جهاددانشگاهي استانكرمان
دکتر رضا اميري، معاون مالي و اداری جهاددانشگاهي استان كرمان
دکتر حسين پور موسي، معاون آموزشی جهاددانشگاهي استان كرمان
مهندس حميد تراز، گروه مديريت ريسک و بحران جهاددانشگاهي استان كرمان
دکتر رضا رحمان نژاد، جهاددانشگاهي استان کرمان
دکتر نويد جلال کمالي، جهاددانشگاهي استان کرمان
مهندس كوروش لنگري زاده، معاون موسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي استان کرمان
دکتر ندا رحيم پور، مديرگروه مهندسی پی و ژئوتکنيک جهاددانشگاهي استان كرمان
دکتر عليرضا گرکاني،مدیر گروه سازه و زلزله جهاددانشگاهي استان كرمان
دکتر حديث اميري، مدير انتشارات جهاددانشگاهي استان کرمان
مهندس محمد كلانتر زاده،مدير گروه معماري جهاددانشگاهي استان كرمان