محور ها

۱٫ طراحي لرزه ای مبتنی بر عملكرد سازهها
۲٫ روشهای بهسازی و مقاومسازی سازهها
۳٫ بهينهسازی لرزهای سازهها
۴٫ مدلسازي و تحليلديناميكی سازهها
۵٫ کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی زلزله
۶٫ عيب‎‎يابی لرزهای سازهها
۷٫ كنترل لرزهای سازهها
۸٫ تحليل قابليت اطمينان لرزهای سازهها
۹٫ اندرکنش خاک و سازه – اندرکنش آب و سازه
۱۰٫ اثر زلزله بر سازه های بنايی
۱۱٫ اثر زلزله بر سازه های ويژه : سازه های فضاکار، پلها ، مخازن ، سازه های بلند و…
۱۲٫ ارزيابي و مديريت خطرپذيری لرزه‌ای
۱۳٫ اثربخشی آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي مقاوم‌سازی و ايمنی سازه‌ها
۱۴٫ آسيب‌پذيری و بهسازی شريان‌های حياتی