کنفرانس های برگزار شده

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله-۱ و ۲ اردیبهشت۱۳۸۹

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله, جهاد دانشگاهی کرمان،کامیاب مقدس

کنفرانس ملی زلزله، سازه و روشهای محاسباتی- ۲۷ و ۲۸ مهرماه ۱۳۹۰

www.cescm.ir

کنفرانس ملی زلزله، سازه و روشهای محاسباتی ، جهاد دانشگاهی کرمان،کامیاب مقدس

سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه- ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۳۹۱

www.ces.edk.ir

سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه ،جهاددانشگاهی کرمان،کامیاب مقدس

چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه – ۴ و ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

www.ces4.edk.ir

چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه،جهاددانشگاهی کرمان،کامیاب مقدس

پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه – ۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

www.endri.ir

پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه،جهاددانشگاهی کرمان،کامیاب مقدس

سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضاکار فروردین و اردیبهشت ماه هر سال

www.ssc.edk.ir

88    89  90

91     92       poster1