هزینه های ثبت نام

ردیف

نوع ثبت نام

شروع زمان ثبت نام

اتمام زمان ثبت نام

مبلغ (ریال)

۱

اعضا هیات علمی مقاله اول

۱۳۹۳-۱۰-۱

۱۳۹۴-۰۷-۰۵

۲,۶۰۰,۰۰۰

۲

اعضا هیات علمی مقاله دوم به بعد

۱۳۹۳-۱۰-۱

۱۳۹۴-۰۷-۰۵

۲,۲۰۰,۰۰۰

۳

دانشجویی مقاله اول

۱۳۹۳-۱۰-۱

۱۳۹۴-۰۷-۰۵

۱,۸۰۰,۰۰۰

۴

دانشجویی مقاله دوم به بعد

۱۳۹۳-۱۰-۱

۱۳۹۴-۰۷-۰۵

۱,۶۰۰,۰۰۰

۵

شرکت کنندگان آزاد

۱۳۹۳-۱۰-۱

۱۳۹۴-۰۷-۰۵

۱,۶۰۰,۰۰۰

۶

اعضا هیات علمی دارای مقاله با تاخیر

۱۳۹۳-۰۷-۰۶

۱۳۹۴-۰۷-۱۵

۳,۰۰۰,۰۰۰

۷

دانشجویی دارای مقاله با تاخیر

۱۳۹۳-۰۷-۰۶

۱۳۹۴-۰۷-۱۵

۲,۰۰۰,۰۰۰

 

خواهشمند است جهت ثبت نام در کنفرانس ابتدا هزینه ثبت نام را به شماره حساب ۰۱۰۵۶۹۸۲۶۰۰۰۲ بانک ملی بنام جهاددانشگاهی استان کرمان واریز نموده و پس از اسکن نمودن فیش واریزی برای ثبت نام از داخل کارتابل خود اقدام فرمایید